نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1032
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسمه تعالی 
قابل توجه کلیه همکاران فرهنگی متقاضی نقل وانتقال
با سلام واحترام
- پایان مهلت ثبت نام تا روز پنج شنبه مورخ 95/3/20 تعیین گردیده است. جهت دریافت کد ثبت نام به ادارات محل خدمت مراجعه وپس از ثبت نام پرینت فرم امتیازات رادرموعد مقرر به کارشناسی امور اداری تحویل داده و یک نسخه از فرم تأیید شده را نزد خود نگه دارند.
 - متقاضیان نقل وانتقال موقت از طریق کمیسیون پزشکی با دریافت معرفی عکس داراز آموزش وپرورش محل خدمت وسایر مدارک پزشکی حد اکثر تا مورخه  95/3/18 به درمانگاه فرهنگیان مراجعه نمایند. 
- متقاضیان انتقال استثنا (حافظ 20جز قرآن کریم) با اخذ معرفی نامه عکس دار ازآموزش وپرورش محل خدمت بعد از هماهنگی بصورت تلفنی با اداره امور قرآن، نماز وعترت حد اکثر تا مورخه 95/3/13  به اداره مذکور مراجعه نمایند. 
با تشکر - اداره امور اداری وتشکیلات